Gólyatábor.hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az érintett személy a gólyatábori jelentkezésével egyidejűleg kijelenti, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót elolvasta, rendelkezéseit tudomásul veszi. Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét követően a golyatabor.hu oldalra történő regisztrációval az adatkezeléshez hozzájárul.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) 20. §/2/ bekezdése előírja, hogy az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

Az alábbi tájékoztatóval e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.

1. Alapvetések

1.1. Definíciók

– Tájékoztatónk címzettje a személyes adataival érintett természetes személy.

– Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

– Jogi személyek adatainak kezelésére nem vonatkozik az Info tv., így jelen tájékoztatónk sem.

– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

– GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács  (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

– Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

1.2. – A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

– jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
– célhoz kötöttség,
– adattakarékosság,
– pontosság,
– korlátozott tárolhatóság,
– integritás és bizalmas jelleg,
– az adatkezelő elszámoltathatósága 

2. Általános rendelkezések

2.1. Az adatkezelés jellege

Az adatkezelő adatkezelése az adattal érintett személy hozzájárulásán alapul.

2.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő elsődleges célja az érdeklődők informálása; az általa szervezett gólyatáborban való részvételhez szükséges adatok tárolása; szervezéshez szükséges kapcsolattartás, valamint hírlevél küldésének lehetővé tétele. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a megjelölt célokra használja. Az adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatása után és hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adattal érintett személy hozzájárulása.

2.4. Az adatkezelésre jogosult:

Jelen tájékoztató közzétevője.

2.5. Személyes adatok, adatfeldolgozás:

Az érintett személy által megadott személyes adatokat az adott program szervezőinek lesznek továbbítva, valamint a könyvelést végző cégnek. 

2.6. Az adatkezelés terjedelme

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az adatkezelés az érintettek alábbi adataira terjed ki:
→ A gólyatábor házirendjének elfogadása kapcsán a személy beazonosítása miatt szükséges adatok:
• vezetéknév, keresztnév;
• születési dátum;
• anyja neve;
• lakcím; 
• diákigazolványszám, személyi igazolványszám

→ A rendezvény szervezői közötti kapcsolattartás miatt szükséges adatok:
• emailcím;
• telefonszám, valamint elérhetőség baleset esetén;
• szak

→ Baleset esetén a gyors intézkedés érdekében szükséges adatok:
• TAJ-szám;
• nyilatkozat allergiáról;
• nyilatkozat egyes csapatversenyeket akadályozó betegségekről;
• nyilatkozat rendszeresen szedett gyógyszerről;
• nyilatkozat étrendről.

2.7. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg Ön az adatkezeléshez a regisztráció alkalmával adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve a szolgáltatás fenntartásáig , illetve a jogszabályi előírások szerint szükséges ideig. Az átadott adatok kezelése a regisztrációs felület kitöltésével veszi kezdetét és a rendezvény lezajlása után
3 hónapon belül az adatkezelő vissza nem állítható módon véglegesen törli.

Az adatkezelő köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

Az adatkezelő, mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

2.8. Az adatok megadásának felelőssége

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett személy e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e‑mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3. Speciális rendelkezések


3.1. A golyatabor.hu weboldala

Regisztrációra a golytabor.hu weboldalán van lehetőség, amely regisztrációval az érintett személy hozzájárul az adatkezeléshez.

3.2. Hírlevél

A gólyatáborok részleteiről az adatkezelő e-mailben tájékoztatja az érintett személyt.

3.3. Facebook oldal

Az adatkezelő Facebook oldalán a látogatóknak lehetőségük van hozzászólni, képet feltölteni. A hozzászólás elküldésével, kép feltöltésével az érintett személy hozzájárul neve, profilképe hozzászólása és feltöltött képe nyilvánosságra hozatalához, és megjelenéséhez. Ez alapján az adatkezelő a Facebook oldalán hozzászóló nevét és hozzászólását felhasználhatja reklámtevékenysége során.

Az adatkezelés kizárólag a www.facebook.com oldalon történik, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com oldal szabályozása az irányadó.

3.4. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag elektronikus úton tárolja, a személyes adatok sem hazai, sem harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek átadásra. Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

4. Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei


4.1. Az érintett személy jogainak gyakorlása

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adathordozhatóságra. 

4.2. Az érintett személy hozzáférési joga

Az érintett személy jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. Cikkében megjelölt információkhoz hozzáférést kapjon (pl. az adatkezelés céljai; személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga). 

Az adatkezelő az érintett személy kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az adatkezelő az érintett személy bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett személy rendelkezésére bocsátja. Az érintett személy által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

4.3. Adathelyesbítés, törlés, zárolás kérése

Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását is. Ha az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem  kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közölnie kell az adatkezelőnek az érintett személlyel az elutasítás ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatnia kell az adatkezelőnek az érintett személyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4.4. Az érintett előzetes tájékoztatása

Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Ezen kötelezettségének tesz eleget az adatkezelő jelen tájékoztatójával.

4.5. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett személy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.6. Adatvédelmi incidens

Amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. 

Az érintett személyt az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást. 

4.7. Bírósági igényérvényesítés

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörében tartozik. A per – az érintett választása szerint- az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására , az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a Info tv. 21. § – ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételéve történő- nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

4.8. Kártérítés és sérelemdíj

Az érintett személy kártérítést és sérelemdíjat követelhet az Info tv. 23. § –ában foglaltak szerint.

Szeged, 2019. július 19.

Dr. Papp Viola
SZTE EHÖK Elnök

Scroll to top